راهنمای ثبت نام داوطلبین در سامانه اعزام سازمان تبلیغات اسلامی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورتی که با کلمه کاربری وارد شده باشید می توانید د فرم زیر اطلاعات خود را اصلاح نمایید.